ul. Elsnera 3, 31-311 Kraków
+48 668 176 060
fundacja@gensunasumus.pl

Misja Fundacji

Edukacja, ekologia - jesteśmy jedną rodziną

STATUT FUNDACJI „Gens Una Sumus”

(tekst jednolity z dnia 20 kwietnia 2018 roku, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 02/08/2018 Rady Fundacji „Gens Una Sumus” z dnia 30.08.2018 r.)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Część wstępna]

1. Fundatorzy:

1) Dariusz Mikrut;

2) Fryderyka Kulesza;

3) Agnieszka Piekarz-Mikrut;

zgodnie z treścią aktu ustanawiającego fundację sporządzonego w dniu 7 lutego 2017r. przez Notariusza Grzegorzem Kościelniakiem, w Krakowie, nr rep 578/2017 ustanawia fundację, dla której na podstawie art5, ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 40 ze zm.) ustala niniejszy statut.

2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem

3. Akt ustanawiajacy fundację stanowi załącznik nr 1 do statutu.

4. Nazwa fundacji to Gens Una Sumus

§ 2 [Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające]

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 

§ 3 [Zakres czasowy działania Fundacji]

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4 [Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji]

1. Główną Siedzibą Fundacji jest Kraków.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

5. Fundacja może zakładać i prowadzić kluby szachowe.

 

§ 5 [Cele statutowe Fundacji]

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

2) wypoczynku dzieci i młodzieży;

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym ukierunkowaniem na sport szachowy;

5) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

6) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

7) działalności charytatywnej;

8) ochrony i promocji zdrowia;

9) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

10) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

11) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

12) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

13) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

14) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

15) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

17) turystyki i krajoznawstwa;

18) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

19) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

20) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

21) ratownictwa i ochrony ludności;

22) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

23) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

24) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

25) promocji i organizacji wolontariatu;

26) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

27) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

28) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

29) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

30) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-29.

 

§ 6 [Formy realizacji celów statutowych]

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1) prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych,

2) wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie,

3) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku publicznego,

4) rozwijanie świadomość w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów,

5) uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce,

6) finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,

7) chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;

8) rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;

2. Fundacja nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 7 [Wspieranie działalności osób trzecich]

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 8 [Medale, odznaczenia i nagrody]

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

§ 9 [Właściwy Minister]

Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10 [Majątek Fundacji]

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w Statut wysokości odpowiednio:

1) Dariusz Mikrut, – 200 zł (słownie: dwieście złotych);

2) Fryderyka Kulesza – 200 zł (słownie: dwieście złotych);

3) Agnieszka Piekarz-Mikrut 200 zł (słownie: dwieście złotych);

oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11 [Dochody Fundacji]

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków i zapisów;

2) dotacji i subwencji oraz grantów;

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4) dochodów z majątku Fundacji

5) programów Unii Europejskiej;

6) dochodów ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych;

7) odsetek i depozytów bankowych;

8) opłat i składek, pobieranych od członków Fundacji, jak również od uczestników turniejów szachowych, które organizuje lub w których uczestniczy Fundacja;

9) dochodów z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

§ 12 [Przeznaczenie wybranych dochodów]

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji, tylko z poszanowaniem woli i spadkobierców i donatorów.

2.W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Fundacji.

 

§ 13 [Powołanie Fundacji do dziedziczenia]

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Prezes Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

§ 14 [Organy Fundacji]

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji;

2) Zarząd Fundacji.

 

I. Fundatorzy

§ 15 [Powołanie Fundatorów do Zarządu Fundacji]

Każdy z Fundatorów może zostać powołany do Zarządu Fundacji.

 

 

II. Rada Fundacji

§ 16 [Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji]

1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.

2. Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 6 (sześciu) Członków.

3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje każdy fundator działający samodzielnie.

4. Odwołania członka Rady mogą dokonać pozostali członkowie jednomyślną decyzją.

5. Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

6. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.

7. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 

§ 17 [Kompetencje Rady Fundacji]

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji;

2) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;

3) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Fundacji i przyznawanie im nagród;

4) określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;

5) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;

6) wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania;

 

§ 18 [Posiedzenia Rady Fundacji]

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.

2. Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji.

3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu Fundacji.

4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy, w celu składania wyjaśnień, Członek Zarządu Fundacji.

5. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.

 

§ 19 [Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji]

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.

2. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

3. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 2 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Fundacji oraz jej sekretarza, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób a także zmiany Statutu.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów.

6. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie powołania albo odwołania Członka Zarządu wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

7. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu wymagana jest jednomyślność.

 

III. Zarząd Fundacji

§ 20 [Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji]

1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.

2. Zarząd Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 10 (dziesięciu) osób, przy czym Prezesa Zarządu wskazuje Rada Fundacji. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.

4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.

5. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.

8. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 

§ 21 [Kompetencje Zarządu]

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;

2) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;

3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;

5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

6) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;

7) ustalanie planów działania Fundacji;

8) realizowanie uchwał Rady Fundacji;

9) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;

10) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;

11) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;

12) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

13) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;

14) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;

2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji.

 

§ 22 [Ciała doradcze]

1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:

1) radę programową;

2) radę honorową;

3) zespoły doradcze.

2. Członkami ww. ciał doradczych mogą być członkowie Rady Fundacji.

 

§ 23 [Posiedzenia Zarządu Fundacji]

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

§ 24 [Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji]

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.

3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

 

§ 25 [Reprezentacja Fundacji]

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji samodzielnie.

 

Rozdział III a

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 26 [Działalność gospodarcza]

1.Fundacja prowadzi w kraju działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych określonych w § 5

3. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd Fundacji, który może jednak doprowadzenia działalności gospodarczej Fundacji powołać dyrektora. Dyrektor działać będzie w oparciu o pełnomocnictwo Zarządu Fundacji do reprezentowania Fundacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Powołany Dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu Fundacji.

4. Prowadzona przez Fundacje działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego określonej w Statucie Fundacji, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na tę działalność.

5. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest :

a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

b) wydawanie czasopism i pozostałych perodyków (PKD 58.14.Z),

c) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

d) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),

e) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),

f) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

g) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

h) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),

i) działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),

j) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),

k) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

l) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)

m) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A) n) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)

o) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)

p) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D).

 

6. Wartość kapitału początkowego, przeznaczonego przez Fundację na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 1000 zł (jeden tysiąc złotych) i pochodzi ze środków wyłożonych dobrowolnie przez każdego z fundatorów w częściach równych.

 

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27 [Likwidacja Fundacji]
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Likwidacja Fundacji następuje na podstawie uchwały Rady Fundacji, gdy niemożliwe jest dalsze prowadzenie działalności ze względu na wyczerpanie się środków finansowych i majątku Fundacji lub w razie osiągnięcia celów statutowych, dla których została powołana.
5. Rada Fundacji w drodze uchwały, podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po likwidacji Fundacji na sfinansowanie poszczególnych celów, dla których Fundacja została powołana.
6. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
7. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i obowiązki Zarządu Fundacji.

§ 28 [Zmiana statut]
Rada Fundacji podejmuje uchwały odnośnie zmian w Statucie Fundacji, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 29 [Prawomocność statutu]
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.